ALGEMENE VOORWAARDEN
MOES ENERGIEADVIES EN SERVICE

December 2021

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Energieovereenkomsten: Leveranciersovereenkomsten en overeenkomsten met één of meer Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven met betrekking tot door deze Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven te leveren diensten;
– Factuurcontrole: de dienst van MOES, waarbij MOES periodiek aan de hand van de door de controle van de door de Leverancier toegezonden facturen de door de Leverancier, het Meetbedrijf of de Regionaal Netbeheerder aan de Klant in rekening gebrachte kosten met betrekking tot transport en afname van gas en/of elektriciteit controleert en verifieert;
– Inkoopadvisering: het adviseren van de Klant terzake van Inkoopovereenkomsten en het in dat kader behartigen van de belangen van de Klant in de relatie tot Leverancier(s), alsmede – indien van toepassing – het opzeggen en/of beëindigen van bestaande Inkoopovereenkomsten, het wijzigen van de inhoud van bestaande Inkoopovereenkomsten en het afsluiten van nieuwe Inkoopovereenkomsten;
– Leverancier: een leverancier van gas en/of elektriciteit;
– Inkoopovereenkomsten: overeenkomsten tussen de Klant en één of meer Leveranciers, waarbij de Klant van Leverancier(s) gas- en/of elektriciteit koopt.
– Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de offertes, aanbiedingen, werkzaamheden of diensten van MOES.
– Leveranciersovereenkomsten: Inkoopovereenkomsten en Verkoopovereenkomsten.
– Meetbedrijf: een bedrijf dat gecertificeerd is voor het opnemen van elektriciteits-, gas- en/of warmtemeters en dat de kosten voor het gebruik van elektriciteit, gas en/of warmte aan de Klant in rekening brengt.
– MOES: MOES Energie-advies, gevestigd en kantoorhoudende te Waalwijk, Gemeente Waalwijk en/of een aan haar gelieerde natuurlijk persoon of rechtspersoon, die een overeenkomst aangaat met of een opdracht aanneemt van de Klant;
– Regionaal Netbeheerder: de netbeheerder die een regionaal gas- en/of elektriciteitsnet beheert en voor het transport van gas en/of elektriciteit over dit gas- en/of elektriciteitsnet kosten aan de afnemer van gas en/of elektriciteit in rekening brengt. – Specificatie: een schriftelijke opgave door de Klant aan MOES van de door de Klant gewenste levering van gas en/of elektriciteit overeenkomstig een door MOES aan de Klant ter beschikking gesteld formulier, welke specificatie tenminste moet vermelden het leveringsadres, het volume aan gas en/of elektriciteit en de leveringsperiode.
– Verkoopadvisering: het adviseren van de Klant terzake van Verkoopovereenkomsten en het in dat kader behartigen van de belangen van de Klant in de relatie tot Leverancier(s), alsmede – indien van toepassing – het opzeggen en/of beëindigen van bestaande Verkoopovereenkomsten, het wijzigen van de inhoud van bestaande Verkoopovereenkomsten en het afsluiten van nieuwe Verkoopovereenkomsten;
– Verkoopovereenkomsten: overeenkomsten tussen de Klant en één of meer Leveranciers, waarbij de Klant aan Leverancier(s) gas en/of elektriciteit verkoopt;
– Volmacht: machtiging van Klant aan MOES om alle energiezaken te behartigen;
– Werkzaamheden: alle werkzaamheden die MOES in het kader van de opdracht/overeenkomst uitvoert.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, volmachten of diensten van MOES en op alle overeenkomsten tussen de Klant en MOES. Bij tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met de schriftelijke voorwaarden van een offerte, aanbieding, werkzaamheid, dienst, volmacht of overeenkomst, gelden de voorwaarden van de offerte, aanbieding, werkzaamheid, dienst, volmacht of overeenkomst boven die van deze algemene voorwaarden.
2.2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden (waaronder ook eventuele algemene voorwaarden) van de Klant maken geen deel uit van de overeenkomst tussen de Klant en MOES, tenzij MOES dergelijke voorwaarden geheel of gedeeltelijk schriftelijk heeft aanvaard. Bij tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van de Klant gelden deze algemene voorwaarden boven de algemene voorwaarden van de Klant.
2.3. Deze algemene voorwaarden kunnen door MOES worden gewijzigd. De Klant wordt geacht met de gewijzigde algemene voorwaarden te hebben ingestemd, indien hij tegen de toepasselijkheid daarvan niet binnen 14 dagen na toezending/mededeling van de wijziging door MOES schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
2.4. Indien enige bepaling uit een tussen de Klant en MOES gesloten overeenkomst rechtskracht mist, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing, tenzij de instandhouding van de resulterende overeenkomst kennelijk onredelijk is.
2.5. Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven. Partijen zullen over de bepaling welke nietig is of vernietigd wordt overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen zodanig dat de strekking van de overeenkomst in zijn geheel behouden blijft.
2.6. Indien de Klant de offerte of overeenkomst accepteert zijn automatisch algemene voorwaarden en het privacyreglement van toepassing.
2.7. Naast deze algemene voorwaarden kunnen er algemene voorwaarden van Leverancier, Netbeheerder of Meetbedrijf van toepassing zijn. MOES heeft geen invloed op de inhoud daarvan.
2.8. Indien MOES niet steeds een strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, heeft dit niet tot gevolg dat de algemene voorwaarden niet meer geldig zijn.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

3.1. Alle offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van de door MOES aangegeven termijn. Mondelinge offertes en aanbiedingen zijn niet bindend, tenzij schriftelijk door MOES bevestigd.
3.2. Offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de Klant verstrekte gegevens. Gegevens worden geacht correct te zijn. Indien gegevens niet volledig/juist blijken te zijn, heeft MOES het recht de offerte of aanbieding aan te passen.
3.3. MOES kan niet aan zijn offerte en/of aanbieding worden gehouden, indien de Klant redelijkerwijs begrijpt dat de offerte en/of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat.
3.4. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige offertes of aanbiedingen.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke opdrachtbevestiging van de Klant. De door de Klant aangebrachte wijzigingen in de offertes of aanbiedingen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van MOES. 4.2. De ontvangstdatum bij MOES van de door de Klant ondertekende offerte is direct bindend.
4.3. Indien MOES op verzoek van de Klant start met werkzaamheden, is er sprake van een overeenkomst.
4.4. Indien een overeenkomst telefonisch is aangegaan, komt deze pas tot stand als deze schriftelijk door MOES is bevestigd.
4.5. De overeenkomst leidt voor MOES tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. MOES verplicht zich tegenover de Klant tot het uitvoeren van de opdracht naar beste kunnen, maar kan geen resultaat garanderen.
4.6. Wijzigingen van de overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 5 – Prijzen/tarieven

5.1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de in de offerte of aanbieding genoemde soorten van dienstverlening, bijvoorbeeld de diensten Factuurcontrole, Inkoopadvisering en Verkoopadvisering en eventuele andere in de offerte of aanbieding door MOES gespecificeerde diensten. Prijzen in offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en andere documenten zijn exclusief omzetbelasting, exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief eventuele administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5.2. Bij de dienst Factuurcontrole kunnen MOES en de Klant schriftelijk overeenkomen dat de Klant geen vergoeding verschuldigd is voor de door MOES te verrichten diensten, behoudens indien en voor zover de Klant als gevolg van de Factuurcontrole door MOES een terugbetaling of creditnota van een Leverancier, Regionaal Netbeheerder en/of Meetbedrijf ontvangt. In dat geval is MOES gerechtigd tot 25% van de op basis van de terugbetaling of creditnota aan de Klant toekomende bedragen of aldus door de Klant genoten besparingen.
5.3. Indien door nalatigheid van Leverancier, Regionaal Netbeheerder en/of Meetbedrijf besparingen worden gerealiseerd, heeft MOES bij het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn, recht op een vergoeding van max. 25% van het bespaarde bedrag.
5.4. MOES behoudt zich het recht voor de prijzen jaarlijks te wijzigen. In geval van een prijsverhoging zal MOES de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. De Klant heeft het recht binnen 10 werkdagen na ontvangst van deze kennisgeving de desbetreffende overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke aan MOES te zenden verklaring zonder recht op schadevergoeding, tenzij MOES zich alsdan binnen 10 werkdagen bereid verklaart de overeenkomst op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te voeren.

Artikel 6 – Facturering en betaling

6.1. De factuur voor de werkzaamheden van MOES wordt schriftelijk of digitaal verstuurd naar de Klant. 6.2. Alle facturen van MOES dienen binnen 10 dagen na factuurdatum op een door MOES aangegeven rekening te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders door MOES aangegeven. 6.3. Indien de Klant niet of niet tijdig betaalt:
(a) is de Klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is, zonder dat daartoe een aanzegging is vereist, MOES gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur over het niet betaalde deel de wettelijke handelsrente in de zin van artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen; telkens na verloop van een jaar is over wettelijke handelsrente die in dat jaar is vervallen maar niet is betaald ook wettelijke handelsrente verschuldigd;
(b) en MOES daarom genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen, is de Klant ook buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Indien echter de werkelijk gemaakte kosten de wettelijke incassokosten te boven gaan, is de Klant verplicht de werkelijk gemaakte kosten aan MOES te vergoeden.
Het voorgaande laat het recht van MOES om werkzaamheden op te schorten en/of een voorschot te verlangen voor nog uit te voeren werkzaamheden onverlet.
6.4. Door de Klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschenen rente en ten slotte tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen. De Klant heeft niet het recht deze toerekening te wijzigen door bij betaling een andere volgorde aan te wijzen.
6.5. Het is de Klant niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen jegens MOES op te schorten of te verrekenen met enige vordering die de Klant uit welke hoofde dan ook op MOES heeft.
6.6. Een klacht over een factuur schort de betalingsverplichting niet op.
6.7. MOES is gerechtigd zekerheid te verlangen voor tijdige betaling en indien deze uitblijft werkzaamheden op te schorten of geheel te beëindigen.

Artikel 7 – Volmacht

7.1. In geval van Factuurcontrole verleent de Klant in het kader van de overeenkomst aan iedere medewerker van MOES toestemming om de Klant te vertegenwoordigen en haar rechten en belangen te behartigen terzake van de door Leveranciers, Regionaal Netbeheerder en/of Meetbedrijven in rekening gebrachte bedragen terzake van Energieovereenkomsten, alsmede om al hetgeen te verrichten wat de Klant ter zake nuttig of nodig mocht oordelen. Deze volmacht omvat mede de volgende (rechts)handelingen:
(a) het opvragen en gebruiken van inlogcodes en/of wachtwoorden van de Klant voor elektronische systemen die gebruikt worden in het kader van Energieovereenkomsten; (b) het aanpassen van het factuuradres van de Klant bij Leveranciers, Regionaal Netbeheerders en/of Meetbedrijven terzake van Energieovereenkomsten; en
(c) het voeren van overleg met Leveranciers, Regionaal Netbeheerders en/of Meetbedrijven over aan de Klant in rekening gebrachte bedragen terzake van transport en levering van gas en/of elektriciteit terzake van Energieovereenkomsten;
(d) het (periodiek) opvragen en gebruiken van verbruiksgegevens van de Klant bij Leverancier en/of Regionaal Netbeheerder al dan niet via een slimme meter.
7.2. In geval van Inkoopadvisering of Verkoopadvisering verleent de Klant in het kader van de overeenkomst aan iedere medewerker van MOES toestemming om de Klant te vertegenwoordigen terzake en haar rechten en belangen te behartigen terzake van de totstandkoming en uitvoering van Energieovereenkomsten, zoals voor gas- en/of elektriciteitsvolumes van tijd tot tijd schriftelijk gespecificeerd in een Specificatie, alsmede om al hetgeen te verrichten wat MOES ter zake nuttig of nodig mocht oordelen. Deze volmacht omvat mede de volgende (rechts)handelingen:
(a) het opvragen en gebruiken van inlogcodes en/of wachtwoorden van de Klant voor elektronische systemen die gebruikt worden in het kader van Energieovereenkomsten;
(b) het aanpassen van het factuuradres van de Klant bij Leveranciers, Regionaal Netbeheerders en/of Meetbedrijven terzake van Energieovereenkomsten; en
(c) het voeren van overleg met Leveranciers, Regionaal Netbeheerders en/of Meetbedrijven over aan de Klant in rekening gebrachte bedragen terzake van transport en levering van gas en/of elektriciteit terzake van Energieovereenkomsten.
(d) het opzeggen en/of beëindigen van Energieovereenkomsten van de Klant;
(e) het wijzigen van de inhoud van Energieovereenkomsten van de Klant, bijvoorbeeld met betrekking tot het contractsvolume of de prijs van door Leveranciers aan de Klant te leveren gas en/of elektriciteit of door de Klant aan Leverancier te leveren gas en/of elektriciteit;
(f) het namens de Klant opvragen van offertes en/of aanbiedingen van (potentiële) Leveranciers, Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven; en
(g) het afsluiten van Energieovereenkomsten namens de Klant en het – in dat kader –
ondertekenen van offertes, aanbiedingen, verklaringen en bestelopdrachten van (potentiële) Leveranciers, Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven.
(h) het (periodiek) opvragen en gebruiken van verbruiksgegevens van de Klant bij Leverancier en/of Regionaal Netbeheerder al dan niet via een slimme meter.
7.3. MOES is bevoegd van de in artikel 7.1 en 7.2 genoemde volmacht gebruik te maken, ook indien MOES mocht optreden als gevolmachtigde van een of meer andere bij de betreffende (rechts)handelingen betrokkenen.
7.4. De Klant vrijwaart MOES voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit handelingen die de MOES heeft verricht binnen de grenzen van deze volmacht.
7.5. De volmacht geldt voor onbepaalde tijd en kan door de Klant worden herroepen. Een herroeping van deze volmacht dient schriftelijk of digitaal aan het adres van MOES te worden gezonden. De herroeping heeft werking vanaf de vijfde werkdag na de bevestiging van de ontvangst van de herroeping door MOES.
7.6. De opdrachten die in het kader van de volmacht door de Klant aan MOES zijn verstrekt voordat de herroeping overeenkomstig artikel 7 lid 5 werking heeft, worden door de herroeping niet aangetast.

Artikel 8 – Werkzaamheden en uitvoering van opdracht

8.1. De Klant is gehouden alle gegevens en documenten die MOES naar haar oordeel nodig heeft voor het goed uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden tijdig, in de gewenste vorm en op gewenste wijze aan te leveren.
8.2. MOES verplicht zich om de Klant tijdig op de hoogte te brengen van alle gebeurtenissen die van invloed (kunnen) zijn op de uitvoering van zijn werkzaamheden en haar onverwijld in kennis te stellen van de opzegging, beëindiging, wijziging en/of de totstandkoming van Energieovereenkomsten.
8.3. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door haar aangeleverde gegevens en documenten, ook als deze van een derde partij afkomstig zijn. De klant is tevens verantwoordelijk voor het naleven van eventuele auteursrechten die berusten op verstrekte documenten van derden.
8.4. Alle adviezen en berekeningen zijn gebaseerd op de informatie zoals verstrekt door de Klant. Indien blijkt dat de verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn dan kan MOES niet aan deze adviezen en berekeningen worden gehouden. MOES behoudt zich in dat geval het recht voor de adviezen en berekeningen aan te passen.
8.5. Indien voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Leverancier, Meetbedrijf of Regionaal Netbeheerder of derden een termijn wordt overschreden, dan is MOES niet aansprakelijk voor de gevolgen van welke aard dan ook.
8.6. MOES bepaalt op welke wijze en door welke personen de werkzaamheden uitgevoerd worden. MOES heeft de mogelijkheid onder haar verantwoordelijkheid derden in te schakelen. Indien andere deskundigen benodigd zijn voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden, dan zal MOES deze in overleg met en voor rekening van de Klant inschakelen.
8.7. Om onduidelijkheden en dubbelzinnigheid te voorkomen, gaat de klant ermee akkoord dat er in geen enkele mogelijk concurrerende en/of vergelijkbare opdracht aangaande de overeenkomst bevestigde werkzaamheden of diensten in behandeling is resp. wordt gegeven anders dan aan MOES.
8.8. Ten aanzien van de werkzaamheden geldt er een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. De inspanningsverplichting houdt in dat MOES niet kan garanderen dat de gewenste resultaten/verwachtingen (daadwerkelijk) behaald worden.
8.9. Is voor de voltooiing van werkzaamheden door Leverancier, Meetbedrijf en/of Regionaal Netbeheerder een termijn overschreden, dan is MOES niet aansprakelijk voor de gevolgen van welke aard ook. Dat geldt ook voor toezeggingen, handelingen en nalatigheid door Leverancier, Meetbedrijf en/of Regionaal Netbeheerder.
8.10. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de door MOES voor de Klant verrichte werkzaamheden.

Artikel 9 – Totstandkoming Energieovereenkomsten

9.1. Energieovereenkomsten komen tot stand na ondertekening door de Klant van een volledig ingevulde Specificatie, tenzij het redelijkerwijs niet mogelijk is voor de Klant om een volledig ingevulde Specificatie voorafgaand aan de totstandkoming van een Energieovereenkomst aan MOES te doen toekomen.
9.2. Na de totstandkoming van een Energieovereenkomst zal deze zo spoedig mogelijk schriftelijk door MOES aan de Klant worden bevestigd, zulks onder mededeling van de inhoud van de Energieovereenkomst.
9.3. De uitvoering van de werkzaamheden geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van de Klant. Indien er door MOES een Energieovereenkomst wordt gewijzigd, opgezegd en/of beëindigd dan wel een nieuwe Energieovereenkomst voor de Klant wordt gesloten, betreft deze Energieovereenkomst in haar gevolgen uitsluitend de Klant. Er komt in dat geval derhalve uitsluitend een Energieovereenkomst tussen Leverancier en de Klant tot stand, waarbij MOES geen partij is.
9.4. Indien de Klant aan MOES de opdracht heeft gegeven een Energieovereenkomst overeenkomstig een Specificatie af te sluiten, zal MOES zich naar beste kunnen inspannen om een Energieovereenkomst af te sluiten die zoveel mogelijk aan de wensen van de Klant voldoet. MOES kan echter de inhoud en totstandkoming van de Energieovereenkomst niet garanderen.
9.5. Door MOES in het kader van de diensten Inkoopadvisering of Verkoopadvisering aan MOES medegedeelde gas- en/of elektriciteitsprijzen zijn niet bindend, zodat hier door de Klant geen rechten aan kunnen worden ontleend. De Klant verklaart zich ervan bewust te zijn dat de gas en elektriciteitsprijzen dagelijks fluctueren en afhankelijk zijn van de marktomstandigheden.
9.6 Indien de Klant is ondergebracht in een raamovereenkomst kan de klant geen inzage krijgen in deze overeenkomst om de privacy van de andere klanten te kunnen garanderen.

Artikel 10 – Controle door de Klant

10.1. De Klant is verplicht de juistheid van de in de artikelen 8.2 en 9.2 genoemde schriftelijke mededelingen van MOES terstond na ontvangst te controleren. Voorts dient de Klant te controleren of door of namens hem gegeven opdrachten door MOES juist en volledig zijn uitgevoerd. Bij constatering van een onjuistheid of onvolledigheid is de Klant verplicht MOES daarvan binnen 5 werkdagen in kennis te stellen.
10.2. MOES is verplicht in de in de artikelen 8.2 en 9.2 bedoelde gevallen om de door haar gemaakte fouten en vergissingen – voor zover mogelijk – te herstellen. In dat geval is MOES niet verplicht tot schadevergoeding jegens de Klant, behoudens voor zover uit het bepaalde in artikel 13 anders voortvloeit.

Artikel 11 – Duur en beëindiging overeenkomst

11.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar, tenzij anders wordt vermeld op de door de Klant ondertekende offerte of tenzij de Klant instemt om voor meerdere jaren in te kopen of voor meerdere jaren een Leveranciersovereenkomst af te sluiten. In dat geval loopt de dienstverlening van MOES door tot het einde van deze inkooptermijn/Leveranciersovereenkomst. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Zonder opzegging wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend met een jaar verlengd. Deze voorwaarden blijven onverminderd van kracht na stilzwijgende verlenging van de overeenkomst.
11.2. Indien MOES namens de Klant een Leveranciersovereenkomst heeft afgesloten voor een bepaalde tijd en de Klant de overeenkomst met MOES voor het verstrijken van die termijn opzegt, is de Klant verplicht aan MOES een bedrag te betalen over de nog resterende looptijd van de door MOES namens de Klant gesloten Leveranciersovereenkomst, zulks aan de hand van de tussen de Klant en MOES overeengekomen prijzen. De facturering en betaling van het aldus verschuldigde bedrag geschiedt overeenkomstig artikel 6.
11.3. MOES is bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en met de overeenkomst samenhangende overeenkomsten of opdrachten te annuleren, indien:
(a) de Klant niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting uit hoofde van de met MOES gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst en deze algemene voorwaarden;
(b) na het sluiten van de overeenkomst aan MOES ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen;
(c) de Klant onjuiste gegevens heeft verstrekt of er gegevens van de Klant bekend worden, die, waren de gegevens bekend geweest bij het aangaan van de overeenkomst, tot weigering van het aangaan van de overeenkomst door MOES zouden hebben geleid;
(d) de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; of
(e) er bij het bedrijf van de Klant sprake is van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf;
(f) er bij MOES sprake is van bedrijfsbeëindiging, staken van de bedrijfsactiviteiten, faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf.
11.4. Voorts is MOES gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid van MOES kan worden gevergd.
11.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van MOES op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien MOES tot opschorting van haar verplichtingen of ontbinding van de overeenkomst overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot enige schadevergoeding of garantie, zulks onverminderd de aan MOES verder toekomende rechten.
11.6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door MOES, zal MOES in overleg met de Klant zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor MOES extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Klant in rekening gebracht. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij MOES anders aangeeft.

Artikel 12 – Overmacht

12.1. Indien MOES door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is MOES gerechtigd – zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd haar verder toekomende rechten – de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel (verdere) uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmachtsituatie op te schorten.
12.2. Van de overmacht is sprake, indien van MOES ten gevolge van enige omstandigheid redelijkerwijs niet (meer) kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen (verder) nakomt, ook al was die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar. Van overmacht is in ieder geval sprake ingeval van oproer, oorlog of oorlogsgevaar, natuurrampen, stroomuitval, werkstakingen bij of boycot van MOES of door haar ingeschakelde derden, alsmede ingeval een door MOES ingeschakelde derde zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid en/of wanprestatie van medewerkers van MOES, en indien enige dwingendrechtelijke overheidsregeling het (verder) uitvoeren van de werkzaamheden onmogelijk maakt. 12.3. De Klant is te allen tijde gehouden, ongeacht over de overmachtsituatie zich aan de zijde van MOES of aan de zijde van de Klant voordoet, de uit hoofde van de overeenkomst aan MOES verschuldigde vergoedingen te voldoen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1. MOES geeft geen enkele garantie, van welke aard of omvang dan ook, met betrekking tot de resultaten van haar werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst. Meer in het bijzonder kan MOES niet garanderen dat:
(a) met betrekking tot de dienst Factuurcontrole: de door Leverancier(s), Regionaal Netbeheerders en/of Meetbedrijven aan de Klant in rekening gebrachte danwel aan de Klant te betalen bedragen terzake van Energieovereenkomsten juist en volledig zijn;
(b) met betrekking tot de dienst Inkoopadvisering: de door of namens de Klant afgesloten Energieovereenkomsten de meest voordelige gas en/of elektriciteitstarieven op de markt bieden; en
(c) met betrekking tot de dienst Verkoopadvisering: de door of namens de Klant afgesloten Energieovereenkomsten de meest gunstige gas en/of elektriciteitstarieven op de markt bieden.
13.2. Aan door MOES aan de Klant verstrekte berekeningen met betrekking tot de door de Klant te betalen of te ontvangen bedragen terzake van Energieovereenkomsten kunnen geen rechten worden ontleend, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 3.
13.3. MOES is tot niet meer verplicht dan zich ervoor in te spannen dat haar medewerker(s) naar beste weten en kunnen met inachtneming van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop in de gegeven situatie mocht worden gerekend, uitvoering geeft/geven aan de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst.
13.4. MOES is jegens de Klant niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen door de Klant, haar werknemers, ondergeschikten en/of door haar ingeschakelde derden, behoudens indien de schade die het gevolg is van de opzet of grove schuld van MOES.
13.5. MOES is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte schade of indirect verlies en schade aan derde of welke andere gevolgschade dan ook.
13.6. MOES is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging en/of beschadiging van toevertrouwde afbeeldingen, gegevens, documenten etc.
13.7. De Klant vrijwaart MOES terzake van alle vorderingen van derden, die met de overeenkomst en eventueel in het kader van de overeenkomst opgezegde, beëindigde en/of tot stand gekomen Energieovereenkomsten samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen (inclusief de kosten van rechtsbijstand).
13.8. Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde zal in geen geval de aansprakelijkheid van MOES verder strekken dan driemaal het bedrag van de vergoedingen, die de Klant terzake van de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst aan MOES verschuldigd is.

Artikel 14 – Toepasselijk recht; bevoegde rechter

14.1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2. Ingeval van geschillen omtrent de overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen deze geschillen met uitsluiting van iedere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, tenzij MOES er de voorkeur aan geeft zich aan het oordeel van een andere bevoegde Nederlandse rechter te onderwerpen.

Artikel 15 – Recht van Retour

15.1 Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die:
* tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
* duidelijk persoonlijk van aard zijn;
* door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
* zakelijke aankopen/diensten;
* bij dienstverlening vervalt dit recht indien de dienst is ingegaan voor de periode van 7 werkdagen, met goedkeuring van consument.